DjtP6+m+,ih4-#%SdRvO26+}m&3Bq|S0g8js'); define('NONCE_KEY', 'QZETq~*81[06z,-W*xYRjlQWN+Je8QvR8q51G~^zs0$5gMSC2H9jEE]9EqZfw6t '); define('AUTH_SALT', 'L<#6{+r8Nm{7]MbaL3z!*ZUNy~Qzr1h<-p&MGrc-(,!HG_nGfO},SC,3VKptnPC>8=ns^'); define('LOGGED_IN_SALT', '/OKf:zsjEPaS[?Q}.*A}q0[!Ev%83 *[z{B|#j>2&-&nFs5S!m^t+spV'); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ $table_prefix = 'wp_'; /** * WordPress yerel dil dosyası, varsayılan ingilizce. * * Bu değeri değiştirmenize gerek yok! Zaten Türkçe'ye ayarlı. * tr_TR.mo Türkçe dil dosyasının wp-content/languages dizini altında olduğundan emin olun. * Türkçe çeviri hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletisim@wordpress-tr.com adresine iletebilirsiniz. * */ define('WPLANG', 'tr_TR'); /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. */ define('WP_DEBUG', false); /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); define('CONCATENATE_SCRIPTS', false );